آن شب قدر...

چهار هفته پیش بود. چقدر زمان زود میگذره ، گاهی زمان سوارِ تو و زندگیت میشه و تو رو میکشه . این مدت به من اینطور گذشت. حرکت عقربه ها فقط برام معنای این رو داشت و داره که پسرک باید شیر بخوره و عوض بشه و محاسبه ء اینکه اون چقدر خوابیده و من چقدر و چقدر ِ دیگه میتونم بخوابم!

امروز دوران نوزادی ِ پسرکم رسما تموم میشه . خیلی سریع و در چشم برهم زدنی. انگار همین  دیشب ، شب قدر بود ، آخرین شب قدر و من موقع خوندن ِ دعا تمام مدت دستم روی شکمم بود و حتی زمان قرآن سر گرفتن ، یک قرآن کوچولو روی شکمم گذاشتم و مامانم و خواهرام میخندیدن که بنده خدا اون الان مثل بندبازها شده و قرآن رو روی پاهاش گذاشتی و من اخم میکردم.

پر از استرس و هیجان بود شب آخر. خوابم نمیبرد. دکترم گفته بود که هشت ساعت ناشتا باشم و از شب قبل ساعت 6 تقریبا هیچ چیز جامدی نخوردم. موقع افطار مامان یک استکان عصاره گوشت بهم داد. حالا برعکس روزهای دیگه اون شب دلم میخواست از همه چیز بخورم. موقع سحرهم سالاد درست کردم برای روزه گیرها و دلم میخواست خودم بنشینم یک ظرف بخورم که نمیشد. وقت ِ من ساعت 8 صبح بود و اگر معده پر میرفتم خودم اذیت میشدم موقع بهوش آمدن . خیلی که دلم ضعف میرفت یک دونه آبنبات کوچولو میگذاشتم گوشه ء لپم و ذره ذره مک میزدم. واسه اینکه سرم گرم بشه ، شروع کردم کمپوت درست کردن . هرچی دم دستم بود رو آوردم، گلابی، آلو سیاه، آلو زرد، زردالو، شلیل، هلو و انجیر. همه رو خرد کرد و گذاشتم بپزه با یک ذره شکر. مامان گفت من کمپوت آناناس و گلابی برات برداشتم. نمیخواد الان کله سحر آشپزی کنی. برو بخواب. اما من خوابم نمیبرد. دیگه فکر کنم ساعت 5 بود که به ضرب و زور مامان خوابیدم و یکهو ساعت 7 پریدم. مامان روی مبل کنارم خوابیده بود و الف روی کاناپه اون طرفی. من که بلند شدم جفتشون بیدار شدن . یکهو دیدم خواهر کوچیکه حاضر و اماده و ترگل و ورگل دوربین به دست از پله ها آمد پایین و شروع کرد فیلم گرفتن. از لباس پوشیدنم ، وقتی از توی حلقه ء یاسین رد شدم و مامان از زیر قرآن ردم کرد . هشت بیمارستان بودیم. توی آسانسور خانم دکتر رو دیدیم که اون هم با ما رسیده بود. کلی خوش و بش کرد و دلداری داد. الف رفت دنبال کارهای پذیرش و من و مامان توی بلوک زایمان نشستیم. یک کم حرف زدیم تا اسم منو صدا کردن. زودی مامان رو بوسیدم و رفتم اون طرف. لباس اتاق عمل تنم کردن و باز نشستم منتظر. خلاصه انقدر معطل موندیم تا ساعت 2 بعد از ظهر که تازه نوبت من شد. قبل از من یک نفر دیگه سزارین داشت . دوباره گفتم میخوام با مامانم خداحافظی کنم ، و مامانم رو اجازه دادن بیاد دم دراتاق عمل و باهاش خداحافظی کردم. مادرشوهر جان هم بود فکر کنم. با الف ولی خداحافظی نکردم. از صبح ندیدمش.

توی اتاق عمل هم سوپروایزرگفت که بهتره بیهوشی اسپاینال رو انتخاب کنی ؛ اما من میترسیدم و قبول نکردم. گفت پس به دکترت بسپر و بگو خودش بهترین راه رو انتخاب کنه برات . گفتم باشه . وقتی دکتر بیهوشی آمد و از مزایای اسپاینال گفت و معایب جنرال، سوپروایزره گفت آقای دکتر ، ایشون گفتن که شما بهترین تصمیم رو میگیرین . دست خودتون سپرده ! من هم گفتم بله آقای دکتر، هرجور خودتون صلاح میدونین ، ولی لطفا اسپاینال نباشه!نیشخندخانم دکتر هم که آمد کلی سفارش و خواهش که خانم دکتر خیلی شرحه شرحه نشم و لطفا بخیه هاش کوچولو باشه و زشت نباشه و سفارش به اون مسئول نوزادان که یک وقت بچه ام رو فشار ندین ، یک وقت نیفته از دستتون ، یک وقت عوض نشه . دکتر بیهوشی خنده اش گرفت، گفت خانم ده دقیقه است ، به قدر یک عمر سفارش کردی ، حالا بیهوشت کنم ؟ گفتم نه ، یک لحظه صبر کنین ، چند تا دعا مونده ، چشمام رو بستم و داشتم حاجت های خودم و اونهایی که التماس دعا گفته بودن رو مرور میکردم که دکتره گفت خب حالا تا یادت بیاد چیا میخواستی دو تا نفس عمیق بکش ریه ات باز بشه برای زایمان و یک ماسک رو گرفت جلوی دماغ و دهنم و ... بیهوش شدم.

بهوش که آمدم نمیتونستم چشمام رو باز کنم ، یادم نمی آمد کجام و چکار داشتم و چرا عملم کردن . دکتر و پرستارهای دور و برم داشتن راجع به یک غذا حرف میزدن - توجه کنین که ماه رمضون بود! - التماس میکردم که بهم مسکن بزنن و توضیح هم میدادم که این عمل خیلی درد داره ، عمل های قبلی اصلا این طوری نبود!!!زبان شفاف سازی هم میکردم که : من خیلی عمل کردم ، اما دردش فرق داشته !! و گویا همین موقع ها، زمانی بوده که منو داشتن میبردن توی بخش و بقیه بالای سرم بودن و اون جمله تاریخی ِ مامان وقتی  داشتم ناله میکردم و میگفتم مامان از بقیه عمل ها دردش بیشتره ، که گفت : میدونم عزیرم. ببین آقای الف هستن ، مامانشون هستن! استرسوقتی بردنم توی اتاق و روی تخت ، هنوز چشمم باز نبود و هنوز یادم نمی آمد چرا اینجام و چی شده که یکهو یک نفر دستم رو کشید و باز کرد و یک بسته گذاشت روی بازوم و گفت این هم پسرت . تازه یادم افتاد که من زایمان کردم ، و تنها حرفی که زدم این بودکه الف سالمه ؟ و همه گفتن سالمه و خوشگله . شاید چهل دقیقه ای طول کشید تا تونستم چشمم رو باز کنم و ببینمش. فقط صورتش معلوم بود. چشمهاش که بسته بود ، تنها چیزی که یادمه لبهای قرمز خوشگل و بینی کوچولوش بود.

مامان الف هم اون وسط یک چیزی گذاشت بالای سر من ، و سخنرانی به یادماندنی ای کرد که این قابل تو رو نداره . انشالله که یک مادر فداکار و مهربون برای پسرت و یک همسر فداکار و مهربون برای شوهرت باشی و الف هم یک پدرمهربون و یک شوهر مهربون برای شماها باشه! و من با اون حال ، دقیقا با همون حال! لجم گرفته بود که من باید هم فداکار باشم و هم مهربون ، ولی الف جان ِ ایشون فقط مهربون باشن کفایت میکنه! اون فیلم رو پس فرداش دیدم و فهمیدم با وجود درد و بیهوشی سلول های مغزم فعال بوده و درست فهمیدم. مامانش دقیقا همین رو گفته . به الف که گفتم ، میگه تو بیماری ! حالا یک چیزی گفت! مگه چی شده ؟

دیگه چیزی یادم نمیاد. صدای خواهرامو میشنیدیم ، تعارف ها و تعریف ها ... ولی توی خواب و بیداری. وقتی که چشم باز کردم کامل و برای اولین باردرست  دیدمش ، حدودهای نه و ده شب بود. مامان بهم خرماهایی که سه تا شب قدر بهشون دعا خونده بود رو داد و کمپوت. هرچی مامان میگفت من نمیفهمیدم. فقط زل زده بودم به یک بسته آبی رنگ که یک صورت کوچولو ازش بیرون زده بود و کنارم توی یک تخت کوچولو خوابیده بود.

شب سختی بود البته ، باید به بچه شیر میدادم و نمیشد و نمیتونستم. اون گریه میکرد و من گریه میکردم. بالاخره مامان رفت شیرخشک خرید و با سرنگ بهش 5 سی سی شیر دادیم. مثل بچه گربه ها .

فرداش هم ترخیص  شدم. موقع ترخیص وقتی الف آمد توی اتاق ، اول آمد منو بوسید و حال من رو پرسید ، بعد رفت سراغ بچه . حالا همین حرکت ساده کلی به نظر مامان من آمده و هی میگفت خوشم امد از شعورش. خوشم آمد از حرکتش ، خیلی قشنگ بود. دیگه من هم نخواستم خوشحالی مادرانه اش رو خراب کنم و بگم این آدم با من این کارها رو کرده - پست قبل!- . موقع خونه رسیدن هم بساط عکس و فیلم و گوسفند و اسپند و این چیزها بود دیگه .

خیلی ها وقتی مادر میشن ، بهترین روز زندگیشون میشه روز تولد بچشون . برای من اما این طور نبود. یعنی الان این حس رو ندارم. من اون روز انقدر حرص خوردم قبل از زایمان و بعدش انقدر درد کشیدم که نمیتونم بگم روز خوبی بود یا حداقل نمیتونم بگم که بهترین روز زندگیم بود. اما پسرکم ... بهانه ء نفس کشیدن روزها و شب های منه. عشقی عمیق و غیر قابل وصف که جنسش با هرچیزی که تا بحال تجربه کردم فرق میکنه. همون اصطلاح قدیمی ِ " تا مادر نشی نمیفهمی " . اونهایی که مادرن میدونن وقتی بین شیر خوردن ، مکث میکنه ، زل میزنه توی چشمات و میخنده ، چه حالی میشی و نفست میگیره از سنگینی و حجم این عشق و اونهایی که نیستن الی الابد هم که بنویسم نخواهند فهمید از چی حرف میزنم.

پسرکم ، امروز بیست و هشت روزه شدی، اولین برگ دفتر زندگیت ورق خورد و نوزادی به سر امد. در چشم برهم زدنی، تمام زندگی همین طور و به همین چشم برهم زدنی میگذره . میخوام بدونی تولدِ تو دنیا رو زیر و رو نکرد، اما برای من ، دنیا رو جای قشنگ تری کرد برای زندگی کردن . میخوام بدونی من برای تو ، بر خلاف خیلی ها که دعاهای به زعم خودشون خیر میکنن و میخوان تو  دکتر فلان و پروفسور بهمان و ... بشی ، هیچ آرزوی عجیب و غریبی ندارم. من فقط مادرانه و از صمیم قلب دعا میکنم خوشبخت بشی و موفق . نه با تعاریف بقیه که این مدت هزار بار شنیدم  " انشالله مثل پدر و مادرش موفق باشه و خوشبخت" که پدر و مادر تو - حداقل مادرت - نه خوشبخت بود و نه موفق. خوشبخت نبود چون نه اون چیزی که میخواست رو داشت و نه اون چیزهایی که داشت رو میخواست و موفق نبود چون خوشحال نبود . چون اون طور که دوست داشت زندگی نکرد.چون جایی که میخواست زندگی نکرد، چون با کسی که میخواست زندگی نکرد و حالا شک داره که اصلا هرگز زندگی کرده یا فقط زنده بوده این سالها!  زندگی نبرد سختیه عزیزکم و من تو رو خوشبخت میخوام توی این نبرد. میخوام زندگی رو زندگی کنی پاره ء وجودم . میخوام هر روز که به روز قبل و روزهای قبل ترت نگاه میکنی ، لبخندی از سر رضایت - شبیه همین لبخندهای شیرین ِ زمان شیر خوردنت - بزنی و بگی همین بود. من تو رو موفق میخوام ، به این معنا که هرکار میکنی بهت حس رضایت بده و خوشحالی ، که کاری رو بکنی که حس میکنی باید انجامش بدی و راهی رو بری که اگر هزار بار دیگه هم متولد بشی همون رو انتخاب کنی. برای من فرقی نمیکنه راه تو چی باشه ، مادام که راهی انسانی و اخلاقی باشه ، برای من فرقی نمیکنه تو فضانورد بشی ، یا یک جراح یا یک خواننده. اما دلم میخواد بهترین ِ اونچه میشی ، بشی و ورای تمام این حرف ها ، دلم میخواد خوشحال باشی و سالم. همیشه ء همیشه .

*چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی / آن شب قدر که این تازه براتم دادند

/ 54 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساره

امیدوارم فردا احساس بهتری نسبت به امروزت داشته باشی.[قلب]

مریم توپولی

به تظرت من با این استرسی که الان دارم موقع عمل یادم میمونه سفارشای لازم رو به دکترا بکنم؟؟؟؟

لبخند

یاد این افتادم: باید از بعضی زن ها ترسید. باید از آنها که مهربان تر هستند و بخشنده تر، بیشتر ترسید. آنها که همیشه دستشان به نوازش است و چشمانشان یک جور خاصیف نرم و پر لطف است. آنها که برای اشتباهات مردشان، همیشه گنگ هستند؛ انگار که اشتباه طبیعی ترین بخش زندگی است. باید ترسید از زنانی که همیشه می توان محکم در آغوش کشیدشان. باید ترسید از آنها که عصبانیت شان را فرو می دهند و چند دقیقه زمان کافی است تا دوباره لبخند بزنند. از آنها که دلخوری شان از یک شب تا صبح فراموش می شود و تا ابد هر چقدر هم که فکر کنند به خاطر نمی آورندشان. باید ترسید از زنانی که وقف می کنند بودنشان را، خنده شان را، زندگی شان را و فراموش می کنند خودشان می خواهند کجا بروند و به کجا برسند. باید ترسید از آنها چون وقتی خسته شوند، یعنی تمام لبخندهایشان تمام شده. تمام بخشش هایشان ته کشیده. دیگر از لطف زنانه در چنته چیزی ندارند. وقتی از نفس افتادند یعنی که دیگر باید بروند سرشان را بگذارند یک گوشه و بمیرند. آنوقت هرچقدر هم که صبوری از شما باشد و عشق از شما باشد و لطف از شما، او دیگر تمام شده و رفته پی کارش. باید از بعضی زن ها ترسید، چون وقتی دیگر “ن

یک غرغرو مثل خودت

خودت که زیر دست پدر و مادر بزرگ شدی به قول خودت موفق و خوشبخت نشدی بعد توقع داری پسرت که قراره بچه طلاق باشه و معلوم نیست کجا و چجوری بزرگ شه موفق و خوشبخت باشه!!!!

الي

يعني واقعا كسي هست كه اگه بهش بگن دوباره دنيا مي‌ايي دوباره همين زندگي رو انتخاب كنه؟ (دعاي تو براي پسرت) من كه اگه بهم بگن دوباره دنيا ميايي جيغ مي زنم زندگي يه بارش كافيه

مارال

عی بابا کامنت من کو پس؟ [گریه][گریه][گریه]

مریم

امیدوارم این حرفا بخاطر افسردگی بعد از زایمان باشه[لبخند] میتونم بپرسم دکترت کی بوده و بیمارستانت کجا؟ و اینکه آیا راضی بودی از جفتشون بد جوری سردر گمم پیشنهادی هم اگه داری بگو زندگیرم سخت نگیر[چشمک]

سانی

ریحانه جون تو پست قبل خیلی نصحیتت کردن و توصیه دادن من هیچ پیشنهادی نمیدم فقط از تجربه خودم واست میگم قبلا خصوصی واست نوشته بودم از شرایط بارداریم هنوز هم یه موقع هایی یاد بعضی چیزا میوفتم دلم میگیره ولی الان اتیش عصبانیتم به اون تندی نیست البته اصلا فراموش نکردم ولی مهرمادری خیلی صیقلم داده اتفاقا دیروز به دوستم میگفتم که بچه دار شدن تحول بزرگیه که خیلی رابطه تو با شوهرت زیر و رو میکنه ولی بعد از جندین ماه انگار به نوعی با این تحول کنار میای و همه چی برمیگرده به اون دوران حتی شاید قشنگتر چون یه فرشته اسمونی عشق مشترک رو زیباتر میکنه